Projectwerking in CVO LIMLO

Uitgangspunt:

 

TrialoogConform recente beleidsstandpunten zet CVO LIMLO al enkele jaren in op ‘samen opleiden’. Concreet betekent dit dat je stageopdrachten niet vooraf door de opleiding bepaald zijn maar samen met je lerarenopleider en stagementor in trialoog groeien. Door dit maatwerk realiseer je diverse leraarscompetenties op een hoger niveau, kom je beter tegemoet aan de behoeften van de stageschool en bovenal ga je je talenten kunnen aanspreken.

Afhankelijk van je profiel heb je verschillende mogelijkheden om een project van 1 tot 2 jaar op een stageplaats te realiseren. Het is ook mogelijk om 2 verschillende projecten te combineren.

 

Klik op de logo's voor meer informatie over de projecten. 

 

 

 

 

Vakdidcatiek

Project in kader van de vakdidactische leergemeenschap

Aantal studiepunten: minimum 3,8 en maximum 7,4

Doorheen de hele opleiding werk je op een stageplaats aan een project dat ligt binnen je cluster van vakken waarvoor je  onderwijsbevoegd bent. Je doet dit project in een   vakdidactische leergemeenschap waar je d.m.v. je specifiek diploma deel van uitmaakt. In zulk project word je begeleid door een vakdidacticus van CVO LIMLO en een vakmentor van de stageschool . Via een drieluik van observaties, participaties en materiaaluitwerking  krijg je  een project op maat.  Dit drieluik kent  veel verschillende uitwerkingsmogelijkheden:

  1. leerlingen observeren vanuit een specifieke ‘bril’,
  2. het begeleiden van een geïntegreerde proef of eindwerk, paperbegeleiding, co-teaching, werken rond studieovergangen en studiekeuze
  3. het uitwerken van een leerlijn voor een bepaalde studierichting in het SO, het ontwikkelen van een lessenpakket en/of didactische materialen (bijv. practicareeksen in wetenschappen, simulatiesoftware) om een leeromgeving te versterken, uitwerken van seminaries… Tijdens de laatste module van de opleiding krijg je dan meestal de gelegenheid om je project in je stagelessen te realiseren.

Vakdidcatiek

Tutoringproject

Aantal studiepunten: 3,6

Gedurende 1 schooljaar doe je een tutoring-project waarin je leert aangepaste leerpaden op te zetten voor leerlingen die het minder gemakkelijk hebben op school. Deze projecten kunnen doorgaan in een school maar ook buiten een school.

Op school en/of internaat kan het gaan om projecten huiswerkbegeleiding, leren leren, het begeleiden van een jongere met een bepaalde problematiek (bijv. autisme)…

Buiten schoolverband gaat het projecten als ‘Leren Thuis Leren’ en het ‘Puzzelstuk’.

In deze projectvorm werk je met een leerling S.O. aan een aangepaste zelfsturing m.b.t. leren waardoor zijn kansen op een succesvolle schoolloopbaan stijgen. Tegelijk  empower je de ouderlijke omgeving van de leerling.

 

Binnen het project ‘Student Tutoring’ word jij als ‘tutor’ ingezet om een leerling (‘tutee’) te begeleiden bij het ‘leren leren’ aan huis. Op die manier help je mee aan het meer succesvol doorlopen van de schoolloopbaan van deze leerling. Eveneens zal je via een andere invalshoek het luik leerlingenbegeleiding verkennen en ervaringen opdoen m.b.t. diversiteit.

Sinds september 2011 zijn we met student tutoring aan de jaaropleiding van CVO LIMLO gestart.

We werken hierbinnen intensief samen met de volgende partnerscholen in Genk:

-      Technisch Instituut St.-Lodewijk Genk

-     Technisch Instituut Regina Mundi Genk

-     St.-Jan Berchmanscollege Genk

Eén van die ‘tutees’ die werd begeleid is de 13-jarige Enes Güney. Hij zat in het tweede jaar Moderne-Wetenschappen aan het St.-Jan Berchmans­college in Genk. 

Veronique Foerier was zijn tutor. Zij zocht samen met Enes en de school de studiemethode die het beste bij hem pastte en coachte hem bij het studeren. Eveneens betrok ze de ouders van Enes in haar begeleiding en probeerde ze hen tips te geven. Veronique droeg zo haar steentje bij aan het meer succesvol doorlopen van Enes’ schoolloopbaan.

Vakdidcatiek

Taal en zorg

Aantal studiepunten: 3,6

In kader van ontplooide zorginitiatieven op een stageplaats draai je gedurende een volledig schooljaar mee in een taalremediëringsproject. De focus kan drievoudig zijn:

  1. taalremediëring Nederlands: voor bijv. de opvang van anderstalige neveninstromers (bijv. vluchtelingen) hebben scholen nood aan stagiairs die deze leerlingen individueel en/of in groepjes helpen bij het volgen en studeren van lessen. Het concrete project 'Taalbad' Nederlands is zowel voor moedertaalsprekers als leerlingen met een anderstalige achtergrond bedoeld. het project ‘immersie-onderwijs’ is erop gericht om het Nederlands van Franstalige leerlingen te verbeteren.
  2. taalremediëring vreemde taal: in veel gevallen komen scholen handen tekort  om leerlingen die om diverse redenen een bepaalde taalachterstand of zwakke examenresultaten hebben, te coachen. Door in te zetten op deze vorm van begeleiding help je mee aan een succesvolle doorstroom van deze doelgroep leerlingen. 

Vakdidcatiek

Werkplekleren

Aantal studiepunten: 3,6

Zoals de projectnaam zelf aangeeft, gaat het om projecten waarbij je zoveel als mogelijk op een stageplaats het takenpakket van een leraar verkent en als het kan zelfs uitbreidt. In deze projectenkorf zitten opdrachten als speelplaatsbegeleiding, co-teaching in klassen waaraan er nood is, het vraaggestuurd ondersteunen en/of remediëren van leerlingen, het klaarmaken van leermaterialen, het meewerken aan de opbouw en uitwerking van kwaliteitszorginstrumenten, het mee-begeleiden van een studiereis…Deze projectvorm is uitermate interessant om je op een ongedwongen wijze ‘breed’ te profileren op een stageplaats

Vakdidcatiek

Eigen projectvoorstel

Aantal studiepunten: minimum 3,6 en maximum 5,5

Wanneer je reeds als leraar in een school werkt (bijv. ook als LIO), dan kan je in samenspraak met de stageschool ook een eigen projectvoorstel realiseren. Afhankelijk van de insteek en grootte van het project , wordt in trialoog bepaald welke leraar-competenties je via deze projectvorm kan realiseren. Daarbij hoeft het niet noodzakelijk te gaan om een nieuwe, extra opdracht voor jou maar gaat het meestal om het systematiseren en begeleiden van een opdracht waarmee je en/of de school reeds bezig is. Deze projectvorm is bijv. geschikt om je onderzoeks-competenties in kader van kwaliteitszorg eigen te maken. Voordeel is ook dat je werk op school ‘zichtbaar’ wordt voor meer personen.